producteur, productrice

producteur m, productrice f Produzent(in) m(f); producteur associé a. Associate Producer m angl.; b. Koproduzent; producteur exécutif leitender od. geschäftsführender Produzent; ~ de film Filmproduzent(in); * co~ Koproduzent, Koproduzentin