cinéaste

cinéaste m, f  Filmemacher(in) m(f); Filmschaffender m, Filmschaffende f