chromo

chromo m umg. Kitschfilm m; kitschiger Film