champ

champ m allg. Feld n; film Bild n; Bildausschnitt m; aussi Einstellung f; ~-contre~ cf contrechamp; caméra ~ optique Erfassungsbereich m; ~ visuel Blickfeld; Gesichtsfeld; * chercheur m de ~ Motivsucher m; courbure f de ~ (Petzval-)Feldkrümmung f; acteur entrée f de ~ Auftritt m;  ‚hors-~ cf ‚hors-champ; profondeur f de ~ Tiefenschärfe f; acteur sortie f de ~ Abtritt m; dans le ~ im Bild; angl. Onscreen; sortir du ~ nicht mehr im Bild sein