angle

angle m Winkel m; perspektive ~ normal od. plat Normalsicht f; ~ oblique od. penché gekippter Winkel; Dutch angle angl.; ~ de champ Bildwinkel; ~ (de prise) de vue Aufnahmewinkel; aussi Kameraperspektive f; ~ de projection Projektionswinkel; * grand-~ Weitwinkel; Weitwinkelobjektiv n;