adaptation

adaptation f Bearbeitung f; ~ chanson Liedbearbeitung; aussi Musikbuch n; ~ cinématographique Kinoverfilmung f; ~ dialogue Dialogbearbeitung; aussi Dialogbuch n; ~ radiophonique Hörspielfassung f; ~ télévisée Fernsehverfilmung f